loading

Etik Kurullar

1. AMAÇ VE KAPSAM

Çalışmalarımızda yol gösterici olması ve davranış standartlarımızı oluşturması amacıyla etik kurallarımızın belirlenmesine ihtiyaç vardır. Amaç, Birlik organlarına seçilmiş üyelerin, TÜRKTOB’u temsil edenlerin ve üyelerin görevlerini herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan yapabilmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyacakları etik davranış kurallarını belirlemek, uygulanmasında yardımcı olmak ve olası çıkar çatışmalarını önüne geçerek  toplumda sektör ile ilgili olumsuz izlenim oluşmasını önlemektir.

2. TÜRKTOB ETİK KURALLARI

TÜRKTOB etik kuralları, Birlik organlarına seçilmiş üyeleri, TÜRKTOB’u temsil edenleri , üyeleri ve üyelerin kayıtlı üyelerini  kapsar.   TÜRKTOB organ üyeleri, TÜRKTOB’u temsil edenler ve üyeler  birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

2.1. Dürüstlük ve Tarafsızlık

Her kişi ve kurum yaptığı işte dürüst ve tarafsız davranmayı ilke edinmiştir.

2.2. Karşılıklı Saygı ve Güven

İlişkiler, karşılıklı saygı ve güven esasına dayalıdır.

2.3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı

Tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı esastır.

2.4. Kaynakların Doğru Kullanımı

Her türlü malzeme sadece iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.

2.5. Çıkar Çatışmaları

Karşılıklı olarak çıkar çatışmalarına girmeden görev yapmak esas ilkedir. Herkes kendisine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide                                                                                        bulundukları kişi / kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat konusunda dikkatli davranmalıdır.  

2.6. Sorumluluk

Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilmelidir.  

2.7. Fırsat Eşitliği

Her türlü faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.       

2.8. Pozitif Yaklaşım

Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir.   

2.9. Gizlilik

Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.  

2.10. Misyon ve Değerlere Bağlılık

Her türlü hizmet ve çalışmalarda Birlik değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

3. TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLERİN UYMALARI GEREKEN MESLEKİ ETİK KURALLAR

Birlik organ üyeleri, Birlikleri temsil edenler ve üyeler  için yukarıda zikredilen etik kurallar geçerlidir. İlaveten TYAB için;  

3.1.Üyeler; Birlik, Alt birlik ve kendi ile ilgili konular da yanlış beyanda bulunamaz.

3.2.Üyeler; Birlik olma bilinci içinde Alt Birlik çalışmalarına katkı sağlarlar.

3.3.Üyeler; Alt Birlik, Birlik ve Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri zamanında, doğru ve tam olarak sunarlar.

3.4.Üyeler adına yetiştiricilik yaptığı üreticiden başka hiçbir kimseye Tarla muayenesini geçmiş tohumluk mahsulü satamazlar.

3.5.Tohumluk yetiştirmek amacı için Çiftçi kayıt sistemindeki anlaştığı parselin dışında başka bir parsele aldığı sertifikalı tohumluğu ekmezler.

3.6.Üzerine düşen Ekim, Bakım, Tarla temizliği, Hasat vb. işlemleri aksatmadan yaparlar.

3.7.Ülke tarımına katkıda bulunmak için köylerinde yeni çeşit ve teknikleri çiftçilere göstererek önder olurlar.

3.8.Üyeler yukarıda yazılan hususlara uymak suretiyle Alt Birliğin bütünlüğünü ve onurunu korurlar.

4. YAPTIRIMLAR

Kişiler ve kurumlar herhangi bir olası/mevcut çıkar çatışmasını ve etik dışı davranışları önlemek için gerekli önlemleri alır, etkili olamadığı durumlarda konuyu ilgili birliklere yazılı olarak bildirir. Bu bildirimler Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurullarının görüşüne sunulur. Yönetim Kurulları uygun görürse konuyu Disiplin Kurulu’na havale eder. Yönetim Kurullarınca içeriği etik konusu olarak değerlendirilmeyen bildirimler için Genel Sekreterce kişiye geri bildirimde bulunulur. Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur.